Volume 49,Issue 12,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—Space Functional Coatings Technology

Research Progress of Zinc Modified Micro-arc Oxidation Thermal Control Coatings
  LI Tao, JIANG Li-xiang
  2020,49(12):1-7
  View Abstract(1527)  Download PDF(867)
Preparation and Thermal Control Performance of ZnO/Y2O3/Al2O3 Micro-arc Oxidation Coating on Aluminum Alloy Surface
  LI Tao, ZHANG Peng, LU Song-tao, WU Xiao-hong
  2020,49(12):8-13, 37
  View Abstract(1344)  Download PDF(934)
Preparation and Adsorption Properties of Al2O3@5A Zeolite Composites for Space Molecular Contamination
  GONG Xiang-hua, ZU Li-jie, WU Jin-zhu, LI Yang, WU Xiao-hong
  2020,49(12):14-22
  View Abstract(1291)  Download PDF(793)
Effect of Different Aluminum Oxidation Treatments on Abrasion Resistance of MoS2 Film Prepared by Magnetron Sputtering
  LI Zhong-jian, XIAO Jin-tao, JU Peng-fei, ZANG Xu-sheng, XU Zhou, DIAO Lei
  2020,49(12):23-29
  View Abstract(1497)  Download PDF(848)
Effect of Simulated Space Radiation Environments on Properties of Stray Light Coatings
  PING Tuo, ZHOU Ying, YU Cheng-wu, LI Chun-jiang, BAI Jing-ying, ZHENG Yan, MENG Teng, ZHANG Jia-qiang
  2020,49(12):30-37
  View Abstract(1413)  Download PDF(895)
Low Orbit Environment Effects on KS-B High Absorption and High Emissivity Inorganic Thermal Control Coating
  DING Wei, BAI Jing-ying, LIN Peng-ting, WU Qiong, MENG Teng, ZHANG Jia-qiang
  2020,49(12):38-43
  View Abstract(1381)  Download PDF(822)
Research on Surface Corrosion Products and Corrosion Mechanism of Ultralight LA141 Magnesium-Lithium Alloy for Space Use
  SUN Li-li, WANG Zai-duo, LIU Feng-juan, SONG Yi-jun, WANG Meng, LEI Hui, JIANG Zhou, LI Jun-feng, HE Chen, MENG Fan-hui, ZENG Yi-bing
  2020,49(12):44-49
  View Abstract(1438)  Download PDF(834)
Preparation of Highly Ultraviolet Reflective ZnO/SiO2 Composite Powder and Properties of Its Thermal Control Coatings
  WANG Meng, LEI Hui, JIANG Zhou, SUN Li-li, MA Jian-gang, HE Chen, LI Jun-feng
  2020,49(12):50-54, 198
  View Abstract(1646)  Download PDF(791)

Research Review

Research Progress of Interface Regulation and Bonding during Composite Electrodeposition
  RAO Han, GENG Nan, GAO Xu, ZHANG Chen-yang, LIU Hui-cong, LI Wei-ping
  2020,49(12):55-63
  View Abstract(1292)  Download PDF(914)
Research Progress of Ice/Snow-Proof Design for High-speed Train Bogie
  ZHENG Qiang, DING Hao-hao, HE Jia-hao, WANG Wen-jian, GUO Jun, LIU Qi-yue
  2020,49(12):64-74
  View Abstract(1490)  Download PDF(809)
Research Progress of Superhydrophilic Anti-fogging Surfaces
  LIU Jing, WANG Wei, YU Xin-quan, ZHANG You-fa
  2020,49(12):75-92
  View Abstract(2783)  Download PDF(1014)
Research Progress and Application Status of Biomimetic Hybrid Wetting Surfaces
  WANG Xi-kui, ZHANG You-fa, YU Xin-quan
  2020,49(12):93-115
  View Abstract(1508)  Download PDF(983)
A Review of Research on Filiform Corrosion of Aluminum Alloy
  ZHANG Yang-guang, CHEN Yue-liang, BIAN Gui-xue, ZHANG Yong, ZHANG Zhu-zhu, WANG An-dong
  2020,49(12):116-126
  View Abstract(1652)  Download PDF(1103)
Research Progress of Layered Double Hydroxides in Corrosion Protection of Metallic Materials
  YANG Bing-yuan, WANG Zhong-wei, MA Yan-long
  2020,49(12):127-137
  View Abstract(1913)  Download PDF(1099)

Surface Functionalization

Effect of Transformation Plasticity Coefficient on Residual Stress of 18CrNiMo7-6 Carburizing Steel
  QIN Sheng-wei, ZHANG Bang, ZHAO Hui-hui, ZHANG Yu-fang
  2020,49(12):138-143
  View Abstract(1281)  Download PDF(851)
Optimizing Laser Cladding on Aluminum Alloy Surface with Numerical Simulation and Rare Earth Modification
  XIE Ying-guang, WANG Cheng-lei, ZHANG Ke-xiang, LIANG Chao-jie, ZHOU Cheng-hua, LIN De-min, CHEN Zhong-gan
  2020,49(12):144-155
  View Abstract(1136)  Download PDF(836)
Effect of Preheating Treatment on the Surface Film and Wettability of the Tinplate
  WANG Zhi-deng, WANG Ming-hao, LI Ning
  2020,49(12):156-161
  View Abstract(1503)  Download PDF(783)
Material Selection and Mechanical Property Evaluation for Additively Remanufactured EMU Axles
  HOU You-zhong, QI Xian-sheng, DENG Hong-jian, LI Shi-liang, NIU Fu-jie
  2020,49(12):162-169, 219
  View Abstract(1434)  Download PDF(867)

Surface Friction Wear and Lubrication

Effect of Copper-coated Graphite on Tribological Properties of Phenolic Resin Composites
  ZHANG En, FU Rong, SHEN Chang-bin, GAO Fei
  2020,49(12):170-176
  View Abstract(1308)  Download PDF(828)
Friction Performance of New Ionic Liquid as Lubricant Additive for Glycerin
  QU Ming-hai, YANG Zhi-quan, WANG Jiang-bing, FAN Feng-qi, ZHANG Chao-yang, YU Qiang-liang, CAI Mei-rong
  2020,49(12):177-183
  View Abstract(1297)  Download PDF(950)
Microstructure and Wear Resistance of Ti+BN Composite Coating on Ti6Al4V Alloy by Argon Arc Cladding
  MENG Jun-sheng, JIN Guo, SHI Xiao-ping, LIU Bing-bing
  2020,49(12):184-190
  View Abstract(1059)  Download PDF(841)
Influence of Nanometer Modulation Period on Structure and Properties of CrWN/MoN Nano-multilayer Coatings
  LI Zhu-jun, BAO Gai-lei, LIU Yi-fei, ZHANG Da-tong, LI Zhao-nan, TIAN Can-xin
  2020,49(12):191-198
  View Abstract(1362)  Download PDF(848)
Microstructure and Properties of CrN Films Prepared by HiPIMS at Low Temperature
  GUI Bin-hua, ZHOU Hui, ZHENG Jun, Yang-La-mao-cao, ZHANG Yan-shuai, WANG Ke-liang
  2020,49(12):199-208
  View Abstract(1833)  Download PDF(962)
Effect of Laser Remelting on Microstructure and Properties of 4Cr5MoSiV1 Steel Fabricated by Selective Laser Melting
  CHEN Shuai, TAO Feng-he, JIA Chang-zhi, SUN He-yang
  2020,49(12):209-219
  View Abstract(1339)  Download PDF(1035)

Surface Failure and Protection

Oxidation Resistance of TiAlSiN Nanocomposite Coatings on Titanium Alloy Prepared by Modulated Pulsed Power Magnetron Sputtering
  LI Yu-ge, ZHU Xiao-peng, WU Bi, LEI Ming-kai
  2020,49(12):220-227
  View Abstract(1405)  Download PDF(897)
Microstructure and Electrochemical Corrosion Behavior of FeCrNiMo Layer Fabricated by Laser Cladding
  HUANG Jie, HE Ding-yong, DU Kai-ping, YANG Yan-ge, GUO Xing-ye, WU Xu, YU Yue-guang, ZHOU Zheng
  2020,49(12):228-234
  View Abstract(1321)  Download PDF(814)
Corrosion Behavior of Corrosion Resistant Film on AZ91D Magnesium Alloys
  LAI Yong-lai, LI Wang, JIN Hua-lan, PENG Wen-yi, GUO Hong-min, YANG Xiang-jie
  2020,49(12):235-243
  View Abstract(1398)  Download PDF(828)
Effect of Plating Bath Composition on the Properties of Zn-Ni Alloy Coating in Alkaline Electrolysis System
  ZENG Qiu, LI Zhi-yong, MA Meng-ting, SONG Chao, SHENG Wang-di, ZHAN Dong-ping, TIAN Zhong-Qun, JIANG Li-min
  2020,49(12):244-251
  View Abstract(1665)  Download PDF(853)
SCC Behavior of 304L Stainless Steel in High Temperature and High Pressure Water Vapor
  LIU Huan-huan, ZHOU Hui-yun, YANG Xiao-chuan, LIU Guang-ming, WANG Yuan-kui, GUAN Yu, ZHANG Bang-yan
  2020,49(12):252-258
  View Abstract(1624)  Download PDF(856)
Numerical Simulation of Erosion Prediction in π-shaped Tube
  WANG Yan-hua, WU Yu-guo, ZHANG Shao-chuan, ZHANG Wan-ying
  2020,49(12):259-266
  View Abstract(1390)  Download PDF(867)
Effect on Steam Oxidation Behavior of HR3C Austenitic Steels at 700 ℃
  YIN Ze-hua, ZHOU Yong-li, LU Jin-tao, WANG Jin-long, CHEN Ming-hui, WANG Fu-hui
  2020,49(12):267-273
  View Abstract(1166)  Download PDF(781)
Grain Refining Mechanism of Austenite Stainless Steel Hardfacing Layer with La2O3 as well as Effect on Its Corrosion and Wear Resistance
  WANG Zi-rong, GUO Zheng, MA Yu-hua, LI Shao-feng, JIAO Xiao-yong, REN Xue-jun, YANG Qing-xiang
  2020,49(12):274-281, 329
  View Abstract(1366)  Download PDF(845)
Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Electrodeposited Ni-Mo Films Before and After Annealing at Different Temperature
  LIU Shi-xuan, MA Chen, XU Quan-hui, XUE Meng-han, LI Yang-hui, YOU Jie, ZHANG Chao
  2020,49(12):282-287
  View Abstract(1476)  Download PDF(1126)
Rust Analysis and Corrosion Protection of Iron Nail in the Palace Museum Buildings
  XIE Wei, GAO Feng, WANG Zhi-hui, WANG Ju-lin
  2020,49(12):288-295
  View Abstract(1100)  Download PDF(801)
Influence of Impingement Velocity on CO2 Erosion-corrosion Behaviour of X70 Steel at High-temperature and High-pressure Conditions
  FAN Xue-hua, LIU Wei, ZHU Ya-ru, CAI Feng, YU Yong, SUN Wan-qing, LI Xiang-yang
  2020,49(12):296-304
  View Abstract(1289)  Download PDF(935)
Aging Evaluation of Outer Coating for Storage Tank Based on Analytic Hierarchy Process
  LOU Liang-jie, LIN Zhu, LIU Ran, YANG Heng, WANG Lei, WANG Zhi-tao, ZHANG Yan-jun
  2020,49(12):305-310
  View Abstract(1311)  Download PDF(812)
Reaction Mechanism and Oxidation Resistance of Modified Al/NiCr Composite Coating on Ti
  JIA Qian-qian, LI De-yuan, LI Bin, ZHAO Wen-zhen
  2020,49(12):311-318, 329
  View Abstract(1367)  Download PDF(800)

表面质量控制及检测

Research on Cutting Performance of TiN and TiAlN Coated Cutting Tools for Milling Al-Li Alloy
  LI Qiang-qiang, SHI Wen-tian, YUAN Mei-xia, LIU Yu-de, Bing,Ren
  2020,49(12):319-329
  View Abstract(1569)  Download PDF(861)
Effect of Bias-voltage on Physical Properties and Cutting GH4169 Performance of TiAlN Coatings
  JIANG Tao
  2020,49(12):330-335
  View Abstract(1219)  Download PDF(803)