Volume 53,Issue 1,2024 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究综述Research Review

Research Progress of Active-passive Antibacterial Modification of Titanium Alloy Surface
  ZHU Kaiyue, ZHU Lina, DI Yuelan, WANG Haidou, DUAN Tiannan
  2024,53(1):1-14
  View Abstract(814)  Download PDF(292)
Research Progress on Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Alloy by Laser Additive Manufacturing
  ZHU Junjie, WANG Youqiang, NI Chenbing, WANG Xuezhao, LIU Dejian, FANG Yuxin, LI Mengjie
  2024,53(1):15-32
  View Abstract(512)  Download PDF(243)
Research Progress on Mathematical Model of Adhesive Contact Based on Interface Interaction
  WAN Xiaodong, SUN Qixun, LIU Jianben, WANG Shan, WU Zhongkui
  2024,53(1):33-47, 77
  View Abstract(409)  Download PDF(214)
Research Progress on Surface Modification of PBO Fiber
  YANG Chaojie, WU Xina, WEI Hao, WANG Guojun
  2024,53(1):48-55
  View Abstract(384)  Download PDF(233)
Effect of MoS2/Ti3C2Tx on Tribological Properties of Phosphate Coating at Elevated Temperature
  FANG Yuan, YAN Jiaqi, ZHAO Shunqiang, ZENG Lijun, WU Yan
  2024,53(1):56-64
  View Abstract(432)  Download PDF(216)
Effect of Annealing Treatment on Friction and Wear Properties of Cr3C2-FeCrBSi Coatings
  JIANG Zitao, YANG Kang, XIN Yue, YI Xinlin, ZHANG Shihong, WANG Shuoyu, NI Zhenhang
  2024,53(1):65-77
  View Abstract(445)  Download PDF(281)
Influence of Fastener Parameters on Rail Corrugation of Sharp Radius Curve Track
  ZHU Qi, XIE Jun, ZHANG Wei, TUO Junbo
  2024,53(1):78-86, 95
  View Abstract(450)  Download PDF(200)
Effect of Cathodic Current Density on the Structure and Wear Resistance of PEO Film on 6061 Aluminum Alloy Formed in Electrolyte Containing Na2WO4
  SHAO Mingzeng, WU Hong, YANG Hongbo, YANG Lei, WANG Qiang
  2024,53(1):87-95
  View Abstract(417)  Download PDF(222)
Water Lubrication Characteristics of Droplet Texture on SiC Surface
  WANG Pengyang, LONG Wei, ZHAO Zhangxing, MAO Wenyuan, QIAO Yan
  2024,53(1):96-104
  View Abstract(426)  Download PDF(208)
Effects of Two Types of Phosphorothioate-type Extreme Pressure and Anti-wear Agents on Anti-shudder Performance of Automatic Transmission Fluid
  ZHANG Mengjia, DI Zechao, LI Yuan, ZHANG Xuetao, HUANG Dongsheng
  2024,53(1):105-114
  View Abstract(369)  Download PDF(225)
Texturing of Cu Foil Current Collector by Femtosecond Laser Deep Ablation and Its Effect on Performance of Lithium-ion Batteries
  WANG Jingbo, CAO Li, LI Songyuan, XIAO Rongshi, HUANG Ting
  2024,53(1):115-122
  View Abstract(418)  Download PDF(198)
Finite Element Simulation of the Stress Evolution of the Laser Shock Peening Metallic Bond Coat in High Temperature Thermal Cycles
  WANG Ruihan, HUA Yinqun, YE Yunxia, CAI Jie, DAI Fengze
  2024,53(1):123-134
  View Abstract(365)  Download PDF(241)
Effect of Cr3C2/WC on Wear and Corrosion Resistance of Stellite 12 Cladding Layer
  ZHAO Fei, ZHANG Liang, WU Zhisheng, WEN Baoan
  2024,53(1):135-142
  View Abstract(405)  Download PDF(232)
Microstructure and Corrosion Resistance of Ni-Al2O3 Composite Coating Prepared by Laser Cladding
  SUN Yonghui, YAN Hong, LAN Hao, HUANG Chuanbing, YU Shouquan, SUN Xiaoming, ZHANG Weigang
  2024,53(1):143-152
  View Abstract(484)  Download PDF(254)
Correlation between Strengthening Process and Surface Integrity of Aviation Gear Steel
  WU Jizhan, ZHU Caichao, WEI Peitang, LIU Huaiju, WU Shaojie
  2024,53(1):153-168
  View Abstract(390)  Download PDF(230)
Effect of Double Glow Plasma Surface Alloying Cr Buffer Layer on Mechanical and Tribocorrosion Properties of Graphite-like Carbon Composite Coating
  YAN Jiangshan, GUO Peng, LIN Naiming, ZHANG Yingpeng, MA Guanshui, ZHOU Xiaohui, WANG Rujia, YAN Kai, LI Xiaokai, WANG Aiying
  2024,53(1):169-181
  View Abstract(457)  Download PDF(234)
Effect of Ultrasonic Rolling Process on Surface Integrity and Fatigue Life of Nickel-based Single Crystal Superalloy DD6
  XIA Tiancheng, YANG Xiaofeng, SHAO Zhaoyu, SUN Kai, LI Xiao, WANG Ji, LIU Yixin, CHEN Hao
  2024,53(1):182-191
  View Abstract(448)  Download PDF(214)
Preparation and High Temperature Oxidation Resistance of Ni/Al Coating on Titanium Surfaceunder Different Heating Environments
  LI Guangquan, LI Deyuan, ZHANG Nannan, FAN Xining
  2024,53(1):192-201
  View Abstract(380)  Download PDF(191)
Influence of Sand Blasting on Microstructure at Interface of MCrAlY Coating and Single Crystal Superalloy
  GUO Yunshan, WANG Jing, LI Yanyan, BAO Zebin, YUAN Kang, LIU Jianming
  2024,53(1):202-208
  View Abstract(390)  Download PDF(172)
High Efficiency Preparation TiO2 Coatings by Suspension Plasma Spraying and Photocatalytic Photocatalytic Performance
  CUI Sainan, FAN Xiujuan, YIN Huijun, LI Shuanjian, ZHANG Xiaofeng, HE Chunyan, SONG Chen, DENG Chunming, MAO Jie
  2024,53(1):209-219
  View Abstract(398)  Download PDF(225)