Volume 51,Issue 2,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—High-speed Machining Tool Coating Technology

The Latest Research Progress of Tool Coating Materials
  FAN Qi-xiang, LIN Jing, WANG Tie-gang
  2022,51(2):1-19, 28
  View Abstract(2358)  Download PDF(1100)
Tribological Properties of MoS2-Ti Self-lubricating Composite Film at High Temperature
  LIU Yong, SU Feng-hua, SUN Jian-fang, LI Zhu-jun, LIU Yi-fei
  2022,51(2):20-28
  View Abstract(1698)  Download PDF(907)
Effect of Al Content on Microstructure and Properties of TiAlN Coatings
  WANG Bei-chuan, CHEN Li
  2022,51(2):29-38
  View Abstract(1517)  Download PDF(995)
Effect of Al Content on the Mechanical Properties, Thermal Stability, Oxidation Resistance and Corrosion Resistance of Cr1–xAlxN Coatings
  WANG Gui-yun, CHEN Li
  2022,51(2):39-47, 65
  View Abstract(1287)  Download PDF(819)
Preparation and Performance of AlCrBN/AlCrSiN Nanocrystalline Multilayer Composite Coatings
  ZHANG Lei, LIU Yan, ZENG Xiao-mei, Vasiliy,Pelenovich, CHEN Yan-ming, LI Zheng-gang, ZHANG Jun, YANG Bing
  2022,51(2):48-56, 107
  View Abstract(2012)  Download PDF(959)
#$NP Preparation and Cutting Performance of AlTiN Coatings by Arc Ion Plating and High Power Pulsed Magnetron Sputtering
  LIU Yuan, DING Ji-cheng, XU Yu-xiang, ZHANG Bao-rong, ZHAO Zhi-yong, FENG Li-min, ZHENG Jun, WANG Qi-min
  2022,51(2):57-65
  View Abstract(1614)  Download PDF(870)
The Influence of Different Pre-treatments on the Structure and Performance of AlCrN Coating
  FANG Lei-qi, ZHANG Jia-min, CAI Fei, LI Ming-xi, WU Li-jun, ZHENG Jun, TANG Chang-ren, ZHU Rui-yuan
  2022,51(2):66-76
  View Abstract(1520)  Download PDF(872)
Study on Preparation and Tribological Behavior of V-Al-C-N Coatings in a Wide Temperature Range
  QI Fan, ZHANG Yu-peng, WANG Zhen-yu, WANG Ai-ying, WANG Tie-gang, KE Pei-ling
  2022,51(2):77-85
  View Abstract(1487)  Download PDF(821)

Research Review

Research Status and Prospects of Surface Protective Coatings for Polymer Matrix Composites
  PENG Qi-qing, LIU Ming, HUANG Yan-fei, MA Guo-zheng, GUO Wei-ling, WANG Hai-dong
  2022,51(2):86-107
  View Abstract(1826)  Download PDF(929)
Research on Aging, Modification and Repair of Silicone Rubber Surface
  PAN Wei-bin, WAN Xiao-dong, NAN Jing, CHENG Bao-tuo, DAI Si-yu, WU Zhong-kui
  2022,51(2):108-115
  View Abstract(1745)  Download PDF(773)
Research Progress on Gadolinium Zirconate Materials for Thermal Barrier Coatings
  ZHAO Hong-xu, DENG Chun-ming, FU Lang, DENG Zi-qian, CHEN Xiao-long
  2022,51(2):116-128
  View Abstract(1634)  Download PDF(849)
Research Progress of Laser-cladding WC Reinforced Ni-based Composite Coating
  LI Qian, CHEN Fa-qiang, WANG Qian, ZHANG Jun-wei
  2022,51(2):129-143
  View Abstract(1709)  Download PDF(940)
Research Progress on Corrosion Behavior of Stainless Steel Used for Nuclear Power Plant in Liquid Pb-Bi Alloy
  GAO Yu, YU Cheng-tao, YU Zhong-di, CHEN Ming-hui, WANG Fu-hui
  2022,51(2):144-155
  View Abstract(1514)  Download PDF(859)
Simulation Method of Magnetron Sputtering Film Growth
  WANG Xiao-qian, ZHAO Jin, LIU Jian-yong
  2022,51(2):156-164
  View Abstract(1835)  Download PDF(858)

Friction, Wear and Lubrication

Microstructure and Low-temperature Tribological Properties of Spherical Coatings Reinforced by Spherical Tungsten Carbide Plasma Transferred Arc Welding
  SHI Liang, CHEN Kun, CHANG Xue-ting, WANG Dong-sheng, YIN Yan-sheng
  2022,51(2):165-175
  View Abstract(1324)  Download PDF(997)
The Effect of Surface Texture Parameters of the Rotor Surface Texture of Oil Production Hydraulic Motor on the Tribological Performance of the Friction Pair
  HUANG Zhi-qiang, XIONG Chen, QIAN Wei-ji, WANG Mei-ling, YANG Ren-song
  2022,51(2):176-184, 231
  View Abstract(1245)  Download PDF(781)
Multi-parameter Fitting and Optimization of the Ladder Track to Minimize Rail Corrugation
  CUI Xiao-lu, LI Tong, QI Wei
  2022,51(2):185-192, 222
  View Abstract(1431)  Download PDF(743)
Research on Fretting Wear Behaviour of Double Rough Surface
  LI Ling, LI Gang-hua, LYU Gang, SHI Xiao-hui, RUAN Xiao-guang
  2022,51(2):193-201
  View Abstract(1524)  Download PDF(834)
Slip Effect of Nanobubbles under the Influence of Hydrophilic and Hydrophobic Structures in Asymmetric Channels
  DAI Shuang-wu, LU Yan, GAO You-ming, LI Yang-fan
  2022,51(2):202-210
  View Abstract(1378)  Download PDF(774)
Effect of Ultrasonic Surface Rolling on Friction and Wear Properties of 20CrMoH Steel
  QU Sheng-guan, WU Zhi-bing, ZHANG Ya-long, WANG Jin-tao, LI Xiao-qiang, GENG Jian-wei, DENG Yun-qing
  2022,51(2):211-222
  View Abstract(1316)  Download PDF(762)
Microstructure and Notch Sensitivity of C422 Steel via Solid Nitriding
  QIN Xiao-long, ZHANG Jian, MIAO Chun-hui, WANG Ruo-min, CHEN Guo-hong, TANG Wen-ming
  2022,51(2):223-231
  View Abstract(1311)  Download PDF(783)
Effect of Ultra-fine VC on Microstructure and Wear Resistance of Laser Cladded H13 Alloy
  ZHAO Fei, LIU Zi-jing, ZHANG Jie, WU Zhi-sheng
  2022,51(2):232-240
  View Abstract(1113)  Download PDF(756)

Corrosion and Protection

Molecular Dynamics Simulation of Interfacial Properties of Amino Chain Modified Graphene Oxide/Epoxy Resin
  SUN Wei-song, YU Si-rong, XUE Rui-ting, YIN Xiao-li, WANG Jun, WANG Li-yuan
  2022,51(2):241-248
  View Abstract(1632)  Download PDF(777)
Preparation and Plasma Flame Ablation Resistance of W-SiC-C/C Composites
  WANG Fu-qiang, CHEN Jian, ZHANG Zhi, XIE Dong, CUI Hong
  2022,51(2):249-258, 305
  View Abstract(1313)  Download PDF(795)
Effect of 1H-benzotriazole on Galvanic Corrosion Behavior of Carbon Steel/Copper Alloy
  WANG Lin, ZHOU Yi, LI Chuan-peng, LIU Jie
  2022,51(2):259-267
  View Abstract(1178)  Download PDF(765)
Electrodeposition Studies of Zinc in Choline Chloride-Urea Deep Eutectic Solvents
  SUN Hai-jing, WANG He, YANG Shuai, FU Xun, ZHAN Chong-bo, ZHANG Run-jia, ZHOU Xin, CHEN Guo-liang, SUN Jie
  2022,51(2):268-275, 305
  View Abstract(2419)  Download PDF(879)
Preparation of Aluminide Coating on CLAM Steel Surface and Compatibility with Liquid Lead
  ZHAO Xiao-jun, LIANG Xiao, LIU Shao-jun, XIAO Lai-rong, CAI Zhen-yang, TU Xiao-xuan, LYU Pei-ze
  2022,51(2):276-283, 294
  View Abstract(1213)  Download PDF(736)
Corrosive Wear Behavior of NiCoCrAlY/NiCoCrAlYN Coatings
  YANG Ying, LIU Yong-kang, WANG Fang, LI Le, CHEN Jian-jun, YANG Gui-chun, LI Bo-rong, ZHENG Jun
  2022,51(2):284-294
  View Abstract(1554)  Download PDF(864)
Effects of Hydrogen of Anode Reaction Atmosphere on Corrosion Resistance of Polyaniline/Stainless Steel
  YANG Jia-yu, ZHOU Wan-qiu, LIU Xiao-an, XIN Shi-gang, KANG Yan-hong, SUN Qiu-ju
  2022,51(2):295-305
  View Abstract(1235)  Download PDF(776)

Precision and Ultra-precision Machining

Chemical Mechanical Polishing Performance of Non-Spherical Abrasives on Zirconia Ceramics
  DING Zhen-yu, LEI Hong
  2022,51(2):306-312, 330
  View Abstract(1217)  Download PDF(815)
Experimental Study on Pulsed Electromagnetic Field Assisted Planar Magnetic Abrasive Finishing
  YANG Huan, CHEN Song, ZHANG Lei, XU Jin-wen, CHEN Yan
  2022,51(2):313-321
  View Abstract(1388)  Download PDF(808)
Study on Surface Quality of Inner Wall of Ni-Ti Alloy Cardiovascular Stents by Magnetic Abrasive Finishing by Magnetic Pole Slotting
  DENG Yue-ming, ZHAO Yu-gang, SONG Zhuang, LIU Guang-xin, GAO Yue-wu, LIU Qian, ZHANG Xia-jun-yu, DAI Di
  2022,51(2):322-330
  View Abstract(1439)  Download PDF(861)
Optimization of Surface Quality and Cutting Efficiency for High-speed Milling Parameters of Titanium Alloy Ti-6Al-4V for Aviation Casting
  WANG Hui, LI Nan-qi, ZHAO Guo-chao, ZHOU Guo-qiang
  2022,51(2):331-337, 346
  View Abstract(1115)  Download PDF(803)
Finite Element Analysis on Cutting Performance and Friction Reduction Effect of Micro-Texture Tools
  LIU Wei, LIU Shun, LIANG Gui-qiang, YUAN Hou-cai
  2022,51(2):338-346
  View Abstract(1278)  Download PDF(825)
Study on Precision Grinding of SiC Ceramic by PVA/PF Composite Sol-Gel Grinding Abrasive Tool
  FENG Kai-ping, LYU Bing-hai, ZHU Guo-qi, ZHAO Tian-chen, ZHOU Zhao-zhong
  2022,51(2):347-357
  View Abstract(1180)  Download PDF(917)
#$NP Optimization of Fixed-abrasive Tool Development Parameters Based on BP Neural Network and Genetic Algorithm
  ZHANG Xiang, WANG Ying-gang, CHEN Hong-yu, HANG Wei, CAO Lin-lin, DENG Hui, YUAN Ju-long
  2022,51(2):358-366
  View Abstract(1461)  Download PDF(727)

Surface Functionalization

Effect of Surface Wettability of Active Electrodes in High-frequency Electrosurgical Unit on Pancreatic Duct Closure
  JIANG Shuo, YANG Dan, LIU Wen-tao, ZHENG Jing, ZHANG Hao, LI Ke-zhou
  2022,51(2):367-374
  View Abstract(1339)  Download PDF(824)
Effect of ZrO2 Nanoparticles on the Microstructure and Thermophysical Properties of PEO Coating
  LI Guo-dong, QI Shao-bao, ZHU Jian-wei, LI Zhi-jie, MA Fei, LI Guang, XIA Yuan
  2022,51(2):375-383
  View Abstract(1378)  Download PDF(742)
Preparation and Accelerating Life Testing of RuIrTa Oxide Anode with TNTs Interlayer
  YU Yi-hang, WANG Xin-ling, LI Rong, CAO Hua-zhen
  2022,51(2):384-391
  View Abstract(1295)  Download PDF(750)
Preparation and Performance of Self-repairing Superhydrophobic Coating with Self-similar Double-layer Structure
  LU Zhen-zhen, TANG Chao, LIANG Yang, CAI Jun-hao, WEI Peng
  2022,51(2):392-401
  View Abstract(1753)  Download PDF(909)