Volume 50,Issue 7,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Invited Review

Cold Spray Technology and Its System:Research Status and Prospect
  HUANG Chun-jie, YIN Shuo, LI Wen-ya, GUO Xue-ping
  2021,50(7):1-23
  View Abstract(3145)  Download PDF(1209)
Research Progress of Metal Interconnection Technology and Related Theory in Chip Fabrication
  LI Ya-qiang, MA Xiao-chuan, ZHANG Jin-qiu, YANG Pei-xia, AN Mao-zhong
  2021,50(7):24-43, 164
  View Abstract(3628)  Download PDF(1322)
Research Progress of Nitrogen/Carbon-based Anti-tribocorrosion Coatings by Physical Vapor Deposition for Marine Applications
  LI Shu-yu, LIU Ying-rui, GUO Peng, SUN Li-li, KE Pei-ling, WANG Ai-ying
  2021,50(7):44-56
  View Abstract(1538)  Download PDF(957)
Research Progress on the Preparation of Wear-resistant Micro-arc Oxidation Coatings on Titanium Alloys
  DONG Kai-hui, SONG Ying-wei, HAN En-hou
  2021,50(7):57-65
  View Abstract(1220)  Download PDF(1015)

Laser Surface Modification Technology

Microstructure and Mechanical Properties of Fe-based TY-2 Alloy Coatings by High-speed Laser Cladding
  WANG Qiang, YANG Ju, NIU Wen-juan, SU Cheng-ming, QIU Dong, LI Yang-yang
  2021,50(7):66-73
  View Abstract(1535)  Download PDF(988)
Multi-objective Optimization of Laser Cladding Process Parameters on QT800-2 Ductile Iron Surface
  ZHANG Sheng-jiang, WANG Ming-di, NI Chao, XU You-yuan, YIN Zi-hang, LIN Yao, GUO Min-chao, WANG Xian-bao
  2021,50(7):74-82
  View Abstract(1195)  Download PDF(777)
Effect of Laser Surface Treatment on the Corrosion Resistance of 316L Stainless Steel
  YUAN Shan-shan, WANG Dong-zhe, WANG Jin-tai, WANG Chun-guang, HE Qu-bo, CAI Xin-nan, HU Wei
  2021,50(7):83-89
  View Abstract(1441)  Download PDF(913)
One-step Preparation of Hydrophobic Surface of Cemented Carbide by Ethanol-assisted Laser
  LI Kun, DU Jia-xi, LIU Li-li, MA Li-jie, PANG Ming-hua
  2021,50(7):90-96
  View Abstract(1518)  Download PDF(900)

Research Review

Research Progress of High Strength and Toughness Coatings on Steel/Iron Surface
  BAI Hai-qiang, ZHONG Li-sheng, KANG Ling, CUI Peng-jie, ZHUANG Wei-jun, DENG Chao, LYU Zhen-lin, XU Yun-hua
  2021,50(7):97-105
  View Abstract(1632)  Download PDF(1090)
Research Progress on Corrosion Fatigue of Aerospace Aluminum Alloy
  LI Bin, DONG Li-hong, WANG Hai-dou, ZHOU Yong-xin, GAO Chong
  2021,50(7):106-118
  View Abstract(1646)  Download PDF(1129)
Research Progress of Cerium-based Passivation Methods in Metal Protection
  FANG Qing, YANG Jing-xia, WANG Jin-jie, XU Jing-li
  2021,50(7):119-125
  View Abstract(1494)  Download PDF(893)
Failure Mechanism, Improvment Method and Future Development Direction of Thermal Barrier Coatings
  WANG Zhi-ping, FEI Yu-jie, LIU Yan-kuan
  2021,50(7):126-137
  View Abstract(1888)  Download PDF(1247)
Research Progress of Thermal Spraying Cermet Coating Post-treatment Technology
  ZHAO Yun-cai, ZHANG Xin-yu, MENG Cheng
  2021,50(7):138-148
  View Abstract(1496)  Download PDF(901)

Surface Functionalization

Effect of Nano-ZnO Doping on Surface Microstructures and Properties of Cellular Porous Polyurethane Films
  JI Yu-wei, XUE Ming-shan, LI Na, LI Jian, YIN Zuo-zhu, LUO Yi-dan
  2021,50(7):149-157
  View Abstract(1382)  Download PDF(916)
Theoretical Design and Fabrication of Hydrophilic Microstructure on Glass Surface Based on Wetting Transition
  YANG Liang, WANG Zhi-xing, WANG Qi
  2021,50(7):158-164
  View Abstract(1401)  Download PDF(886)
Construction of Glass Surface Microstructure and Adjustment of Its Haze and Hydrophilicity/Hydrophobicity
  WANG Jin-lei, LI Gang, YANG Yang, JIN Ke-wu, BAO Tian
  2021,50(7):165-171, 224
  View Abstract(1685)  Download PDF(933)
Binding Force Influencing Mechanism of Polysilicon Film Prepared by Aluminum Induction
  DUAN Yong-li, ZANG Hao-tian, DENG Wen-yu, QI Li-jun, DU Guang-yu, XIE Yuan-hua, LIU Kun
  2021,50(7):172-178, 202
  View Abstract(1279)  Download PDF(833)
Preparation and Properties of Surface Modified Cellulose/Hydroxyapatite Nanocomposites
  YANG Ke-qing, ZHU Yu, ZHAO Yi-yang, YANG Jing-long, CHEN Zong-ju, ZHANG Xiu-cheng
  2021,50(7):179-186
  View Abstract(1276)  Download PDF(925)

Friction, Wear and Lubrication

Characterization of Classical Biological Surfaces with Special Wettabilities by Liquid-Solid Friction Force
  ZHANG Jin-hong, SHI Kui, XU Peng, LI Qian, XUE Long-jian
  2021,50(7):187-193
  View Abstract(1302)  Download PDF(972)
Microstructure and Properties of CuFeCrAlNiTi High Entropy Alloy Coating Prepared by Cold Spray Assisted In-situ Synthesis
  FENG Li, HU Yu-xuan, LI Wen-sheng, WANG Gui-ping, WANG Jun
  2021,50(7):194-202
  View Abstract(1303)  Download PDF(1014)
Tribological Performance of Low Pressure Cold Spray Ni-based Cermet Composite Coatings
  ZHANG Tao, CHENG Bo, LI Wen-sheng, FAN Xiang-juan, LI Jian-jun, HUANG Xiao-long
  2021,50(7):203-211
  View Abstract(1135)  Download PDF(893)
Research on Microstructures Geometric Parameters Optimization of Steel Ball Unfolding Wheel Surface
  PAN Cheng-yi, TONG Yuan-qi, ZHAO Yan-ling, LI Xia, CAO Guan-qun
  2021,50(7):212-224
  View Abstract(1258)  Download PDF(849)
Influence of Sine Micro Groove Texture on the Tribological Performance of Plunger Seal Pair
  DU Wen-xin, HE Xia, CHEN Wen-bin, WANG Guo-rong, ZHONG Lin
  2021,50(7):225-232
  View Abstract(1254)  Download PDF(842)
Effect of Substrate Surface Roughness on Deposition Behavior of Particles by HVOF
  ZHA Bai-lin, JIA Xu-dong, WANG Jin-jin, SHI Yi-ang, SU Qing-dong, CAO Xiao-tian, XU Ke-jun
  2021,50(7):233-242
  View Abstract(1574)  Download PDF(873)
Effect of Load on the Tribological Properties of Metal/Textured EPDM Seal Pair
  TANG Jie, QI Kai, ZENG Jie, LI Yu-shuai, ZENG Xiang-rui, LU Xin
  2021,50(7):243-249
  View Abstract(1388)  Download PDF(920)
Effects of Remelting Temperature on Microstructure and Properties of Induction Remelting Ni Based Coating on GCr15 Bearing Steel
  XIE Fang, GAO Jin-jie, ZHAI Chang-sheng, YAN Song-shan, HU Rui, XU Chun-xia
  2021,50(7):250-257
  View Abstract(1167)  Download PDF(888)
Study on Erosion Wear Characteristics of High Pressure Manifold Tee
  ZHU Xiao-hua, ZHANG Qin, ZHANG Yang-ming, DONG Liang-liang
  2021,50(7):258-265
  View Abstract(1296)  Download PDF(805)
Friction and Wear Behaviors of Titanium Micro-arc Oxidation Coatings under Different Friction Conditions
  CHAI Chen, WANG Hua-yue, CHEN Zhao-xiang, LI Yun-yu, GAO Shan
  2021,50(7):266-275, 309
  View Abstract(1260)  Download PDF(969)
Study on Erosion Resistance of the TiAlN/Ti Coating for TC4 Titanium Alloy
  LI Yu-qin, WEN Jian-zhong, SUN Zhi-ping
  2021,50(7):276-282, 357
  View Abstract(1225)  Download PDF(943)
Study on Rolling Contact Fatigue Behavior of High-alloy Case-hardened Bearing Steel
  WU Zhi-wei, YANG Mao-sheng, ZHAO Kun-yu
  2021,50(7):283-294, 309
  View Abstract(1281)  Download PDF(954)

Corrosion and Protection

Study on Fungi Community of Coating Surface in Tropical Rainforest
  LIU Qian-qian, LU Lin, XIAO Kui
  2021,50(7):295-309
  View Abstract(1060)  Download PDF(979)
Effect of Bonding Layer Roughness on Thermal Shock Performance of YSZ Coating
  LI Guo-hao, BA De-chun, NI Yan-song, TAN Zhen, CHEN Hong-bin, DU Guang-yu
  2021,50(7):310-317, 336
  View Abstract(1064)  Download PDF(834)
Electrochemical Behaviour of CF8611/AC531 Composite During Aging and Equivalent Conversion Coefficient of 7B04 Aluminum Alloy Coupled with It
  WANG An-dong, WEI Zi-lin, HU Jian-jun, ZHANG Yong, BIAN Gui-xue, CHEN Yue-liang
  2021,50(7):318-327, 336
  View Abstract(1397)  Download PDF(827)
Slurry Aluminide Coatings on Boiler Tubes for Overheater/Reheater Application(Ⅲ):Field Testing
  HUANG Jin-yang, ZHONG Qiang, HUANG Hao-gang, LEI Zhong-hui, WANG Peng, ZHANG Xing-xing, DANG Ying-ying, LU Jin-tao, GU Yue-feng
  2021,50(7):328-336
  View Abstract(1337)  Download PDF(848)
Synthesis and Properties of Hyperbranched Polythioether Modified Epoxy Acrylate UV Curable Coatings
  QIAN Jia-yi, LI Ping, WEI Wei, LIU Xiao-ya, LI Xiao-jie
  2021,50(7):337-344
  View Abstract(1424)  Download PDF(809)
The Corrosion Inhibition Effect of Proparynol-modified Midazolin on X65 Steel in CO2/H2S Co-existence System
  LU Yuan, ZHANG Guo-xin, LIU Bao-shan, LIU Yan-xia, ZHANG Miao-wei, ZHAO Jing-mao, FAN Bao-min
  2021,50(7):345-350
  View Abstract(1680)  Download PDF(701)
Synergistic Inhibition Effect between 2-Mercaptobenzothiazole and Chloride Ion in Sulfuric Acid Solution
  LIU Dong-mei, YANG Kang, SHI Xin, WEI Xiao-jing, GAO Duo-long, WEN Xiao-hu
  2021,50(7):351-357
  View Abstract(1175)  Download PDF(773)

Precision and Ultra-precision Machining

The Effect of the Physical Properties of the Granular Media on the Finishing of 7075 Aluminum Alloy
  WANG Jia-ming, SHI Hui-ting, GAO Zhi-sen, LI Xiu-hong, LI Wen-hui
  2021,50(7):358-366
  View Abstract(1325)  Download PDF(950)
Study on Preparation and Processing Characteristics of Magnetic Shear Thickening Finishing Media
  ZHOU Qiang, TIAN Ye-bing, FAN Zeng-hua, QIAN Cheng, SUN Zhi-guang
  2021,50(7):367-375
  View Abstract(1389)  Download PDF(818)
Response Surface Model of Processing Parameters for Lapping Quartz Glass with a Fixed Abrasive Pad
  WANG Zhan-kui, YANG Ya-kun, PANG Ming-hua, LI Yong-feng, MA Li-jie, YAO Jian-guo, ZHU Yong-wei, SU Jian-xiu
  2021,50(7):376-385
  View Abstract(1212)  Download PDF(895)
Research on Critical Power Density and Experiment of Scanning Electron Beam Micro-melting Polishing
  LI Xin-kai, WANG Rong, WANG Qi-chao, DONG Yu-jian
  2021,50(7):386-393
  View Abstract(1021)  Download PDF(777)