Volume 50,Issue 12,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—Abrasive and Finishing Technologies and Machined Surface Integrity

Research Status and Development Thinking of Mass Finishing for Gear Parts
  YANG Ying-bo, LI Wen-hui, LI Dong-xiang, HOU Sheng-wen, YANG Sheng-qiang
  2021,50(12):1-16
  View Abstract(1820)  Download PDF(881)
Research Progress on Processing Technology and Surface and Subsurface Damage Mechanism of Ceramic Matrix Composites
  WANG Xiao-bo, LI Lu-lu, ZHAO Bo, SONG Chao-sheng
  2021,50(12):17-34
  View Abstract(1856)  Download PDF(906)
Mechanism of Surface Creation for Dynamic and Static Feature End Grinding of Associated Systems
  SUN Cong, XIU Shi-chao, LI Qing-liang, ZOU Xian-nan, HONG Yuan
  2021,50(12):35-43
  View Abstract(1344)  Download PDF(730)
Analysis of SPH and FEM Coupling Simulation of Abrasive Grain Scratching Single Crystal SiC
  LI Long, GE Pei-qi
  2021,50(12):44-53
  View Abstract(1431)  Download PDF(876)
Finishing Characteristics of Magnetorheological Shear Thickening Finishing for Titanium Alloy Using Multi-pole Rotating Magnetic Field
  FAN Zeng-hua, TIAN Ye-bing, SHI Chen, SUN Zhi-guang, QIAN Cheng
  2021,50(12):54-61, 93
  View Abstract(2637)  Download PDF(800)
Experimental Evaluation of Wear Mechanism and Grinding Performance of SG Wheel in Machining Nickel-based Alloy GH4169
  HUANG Bao-teng, ZHANG Yan-bin, WANG Xiao-ming, CHEN Yun, CAO Hua-jun, LIU Bo, NIE Xiao-lin, LI Chang-he
  2021,50(12):62-70
  View Abstract(1699)  Download PDF(803)
#$NPExperimental Evaluation of Minimum Quantity Lubrication of Biological Lubricant on Grinding Properties of GH4169 Nickel-base Alloy
  SHI Zhuang, GUO Shu-ming, LIU Hong-jun, LI Chang-he, ZHANG Yan-bin, YANG Min, CHEN Yun, LIU Bo, ZHOU Zong-ming, NIE Xiao-lin
  2021,50(12):71-84
  View Abstract(1245)  Download PDF(728)
Parameter Optimization by Taguchi Method for Shear Thickening Polishing Process of Quartz Glass
  SHAO Qi, SHAO Lan-ying, LYU Bing-hai, ZHAO Ping, WANG Jin-hu, YUAN Ju-long
  2021,50(12):85-93
  View Abstract(1240)  Download PDF(768)
Research on Surface Roughness Prediction Method of Magnetic Abrasive Finishing Based on Evolutionary Neural Network
  XU Liang, CHEN Yan, HAN Bing, CHENG Hai-dong, LIU Wen-hao
  2021,50(12):94-100, 118
  View Abstract(1362)  Download PDF(852)
Study on the Processing Property of Monolayer Abrasive Sol-Gel Polishing Pad
  LUO Qiu-fa, LU Jing, LIN Ying-chao, YU Neng-yue
  2021,50(12):101-110
  View Abstract(1310)  Download PDF(815)
Scanning Cathode Electrochemical Finishing for Removal of Burrs on Edge of Turning Cylindrical Surfaces
  ZHU Xiao-fei, FAN Shuang-jiao, YAN Zhao-bin, BU Fan-ling, PANG Gui-bing, WANG Man-fu
  2021,50(12):111-118
  View Abstract(1254)  Download PDF(826)
Study on the Surface Residual Stress and Experimental of TC4 Titanium Alloy by Longitudinal-torsional Ultrasonic Grinding
  YAN Yan-yan, WANG Xiao-xu, ZHAO Bo, LIU Jun-li
  2021,50(12):119-129
  View Abstract(1415)  Download PDF(775)
Effect of Offset on Polishing Surface Shape Convergence Efficiency of the Fixed Abrasive Tool Head
  XU Cheng-yu, ZHANG Yun, LIU Ji-dong, ZHU Yong-wei
  2021,50(12):130-139
  View Abstract(1228)  Download PDF(749)

Surface Strengthening Technology

Research on the Fatigue Strengthening Influencing Factors of Micro Shot Peened High Speed Railway Axle Steel
  ZHU Shou-dong, ZHANG Ji-wang, LU Qi, ZHANG Hao-nan
  2021,50(12):140-148, 166
  View Abstract(1153)  Download PDF(842)
Theoretical Analysis of Distributed Dislocations on the Mechanical Behavior of Subsurface Deflection Crack Tip
  ZHANG Xue-peng, LI Wen-jun, LI Nan, JIANG Xiao-yu
  2021,50(12):149-158
  View Abstract(1042)  Download PDF(839)
Research on Plasma Nitriding Process of 38CrMoAl Steel with Ti Catalyst
  ZHONG Li, WANG Shuai-feng, MEN Xin-hao, HAN Xi
  2021,50(12):159-166
  View Abstract(1333)  Download PDF(790)
Solid Solution Nitriding of TP304L Stainless Steel During Short-time Heat Treatment
  LIU Wei, WU Jing-na, CAI Zhi-gang, SU Cheng, SHEN Yu-ming, LU Jun-wei, QIAN Jiong, ZHONG Qiang
  2021,50(12):167-173, 201
  View Abstract(1276)  Download PDF(734)
Effect of Absorption Layer on Femtosecond Laser Shock Peening of Copper Foil
  TIAN Tian, ZHANG Jing-quan, HUANG Ting, XIAO Rong-shi
  2021,50(12):174-180
  View Abstract(1250)  Download PDF(747)

Research Review

Advances in Research on Surface Modification to Reduce the Incidence of Clinical Complications of Growing Rods
  ZHANG Yue, BIAN Yan-yan, MA Dong-lin, HUANG Nan, ZHANG Jian-guo, LENG Yong-xiang
  2021,50(12):181-190
  View Abstract(1532)  Download PDF(854)
Research Progress on Surface Anti-corrosion Process of Al-Mn Latticed Shell Structure
  YE Zong-hao, ZHU Yong-qiang, CONG Wei-wei, GUI Tai-jiang, ZHOU Yi-qi, QI Jian-tao
  2021,50(12):191-201
  View Abstract(1167)  Download PDF(784)
Research Progress on Surface Nanocrystallization Strengthening of Titanium Alloys
  DUAN Bing-bing, WANG Zhi-guo, CAI Jin, LI Wei, SI Chao-run
  2021,50(12):202-216, 245
  View Abstract(1399)  Download PDF(878)
Research Status and Progress of Surface Texture Lubrication and Friction Reduction
  HUANG Yun-lei, ZHONG Lin, WANG Guo-rong, WEI Gang, PENG Shi-chao
  2021,50(12):217-232
  View Abstract(1840)  Download PDF(987)
Review on the Behavior and Mechanism of Fretting Corrosion Damage of Electrical Connectors
  YU Da-zhao, LIU Qi, FENG Li-jun, CHENG Xian-bin
  2021,50(12):233-245
  View Abstract(2058)  Download PDF(939)
Research Progress on Preparation of Super-hydrophobic Metal Surface by Laser Composite Processing
  LAN Ling, DI Yue-lan, WANG Hai-dou, KANG Jia-jie, QIU Jun-hong
  2021,50(12):246-256
  View Abstract(1385)  Download PDF(808)
Advances in Corrosion Resistance of High Entropy Alloy Coatings Prepared by Laser Cladding
  ZHOU Zi-jun, JIANG Fu-lin, SONG Peng-fang, YANG Fa-zhan, WANG Yu-ling, YANG Yong, LIANG Peng
  2021,50(12):257-270
  View Abstract(1519)  Download PDF(974)
Research Progress on Synthesis and Application in Coating of Hyperbranched Polymer
  LI Bo-shen, WEI Ming, LIU Xiao-fang, HU Yao-yao, DONG Qun-feng, YANG Li-feng
  2021,50(12):271-281
  View Abstract(1881)  Download PDF(787)
Research Progress of Anti-icing Coating Materials and Its Applications in the Protection of Power Materials
  ZHENG Qi-kai, SUN Kuo-teng, HUANG Song-qiang, ZHOU Jing-zhong, HE Xue-min, LIU Yi, WU Shuang-jie, ZHOU Ping
  2021,50(12):282-293
  View Abstract(1662)  Download PDF(928)

Friction, Wear and Lubrication

Analysis of Stress Fields at Line Contact withConsideration of Surface Topographies
  LI Yan, DONG Qing-bing, LUO Zhen-tao, HE Dong
  2021,50(12):294-302
  View Abstract(1290)  Download PDF(847)
Study on Structure Optimization of Feed Conveying Pipeline in Gas-Solid Two-phase Flow
  FU Peng, LIU Luo-hang, YANG Wei-ping, LIU Ren-xin, ZHANG Kai
  2021,50(12):303-310, 319
  View Abstract(1409)  Download PDF(859)
Effects of Pulse Bias Frequency on the Microstructure andProperties of TiSiN/TiAlN Nano-Multilayer Films
  WEI Yong-qiang, YOU Ye-hao, JIANG Zhi-qiang
  2021,50(12):311-319
  View Abstract(1303)  Download PDF(801)
Effects of Modulation Ratios on the Structures and Properties of Cr/CrN/Cr/CrAlN Multilayer
  TIAN Tian, LIN Song-sheng, WANG Di, BAI Song, QU Shuai-jie, GUO Chao-qian, DAI Ming-jiang
  2021,50(12):320-328
  View Abstract(1227)  Download PDF(895)
Study on Erosion Characteristics of Elbow Erosion of Manifold for Relief Pressure of High-yield Natural Gas Well
  JING Jia-jia, TANG Xi, CHEN Wen-bin, ZHANG Zhi-dong, WAN Fu, HE Sha
  2021,50(12):329-339, 355
  View Abstract(1487)  Download PDF(757)

Corrosion and Protection

The Evolution Behavior of Temperature Distribution and Sintering of Ceramic Top-coat Induced via Delamination Crack Propagation in Thermal Barrier Coatings
  DONG Hui, ZHOU Pan-hu, ZHOU Yong, HAN Yan, DU Yong-qi, MA Ning-xu
  2021,50(12):340-347
  View Abstract(1326)  Download PDF(694)
Corrosion Mechanism of J55 Carbon Steel in Supercritical CO2/Crude Oil/Brine Environment
  BAI Hai-tao, WANG Peng-tao, JIANG Bo-yu, HU Rui, CHEN Bo
  2021,50(12):348-355
  View Abstract(1132)  Download PDF(719)
Effect of Constant Pressure Time on Microstructure and Properties of Constant Current and Constant Pressure MAO Coatings on ADC12 Alloy
  ZHANG Guang-sheng, WEI Li, LI Jun, JIANG Bo, WANG Chao, SONG Ren-guo
  2021,50(12):356-363
  View Abstract(1222)  Download PDF(714)
Preparation of Anti-corrosion Film for Al-AirBattery Anode by Electrospinning
  WANG Jia-le, WANG Yue-feng, ZUO Yu-xin, LIU Yi-sheng, ZUO Chun-cheng, YU Ying
  2021,50(12):364-371
  View Abstract(941)  Download PDF(726)
Effect of W Content on the Nano-hardness and Thermal Stability of the CrWN Coating
  WANG Li-tao, YAN Feng, HUANG Xin-fang, WEI Xing-ze, WANG Feng, HU Su-ying, GAO Xu, FENG Yong-jun, XIE Zhi-wen, CUILu
  2021,50(12):372-380
  View Abstract(1741)  Download PDF(819)
Effects of Phytce Acid Additives on the Characteristics of Micro-arc Oxidation Coatings on 6061 Aluminum Alloy
  GONG Yun-bai, WANG Ping, XU Zhang-xin, WU Ting, GONG Ze-yu, YANG Biao, HU Jie, XIONG Dan, LIU Ji-wei
  2021,50(12):381-389
  View Abstract(1411)  Download PDF(777)
Study on Scale and Corrosion Inhibition Properties of Polyepoxy-succinic Acid Derivatives and Composite Formulas in Natural Seawater
  JIA Jing-xian, LIU Xin-hua, WANG Li-hong, FU Zhan-da, WEI Jin-fang, WANG Peng-fei, WANG Lei, ZHAO Teng-da
  2021,50(12):390-399
  View Abstract(1178)  Download PDF(679)
Study on Preparation and Corrosion Resistance of Ni-P/Ni-Zn-P Three-layer Composite Coating
  FU Chuan-qi, HUANG Ya-zhong, LI Sheng-jun, XIANG Yong-kuang
  2021,50(12):400-407
  View Abstract(1356)  Download PDF(703)