Volume 50,Issue 11,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Invited Review

Progress of Biocides for Corrosive Microorganisms in Industrial Systems
  ZHANG Tian-sui, WANG Jun-lei, ZHANG Fei, HUANG Hong-bing, HUANG Zhen-yang, CHEN Zhao-xi, LI Guang-fang, LIU Hong-fang
  2021,50(11):1-17
  View Abstract(1486)  Download PDF(859)
Research Progress of Microbial Mineralization Impact on Inhibits Metal Corrosion Behavior
  HAO Xiang-ping, BAI Yun, LOU Yun-tian, ZHANG Da-wei
  2021,50(11):18-29
  View Abstract(1571)  Download PDF(824)
Research Progress on Design, Preparation and Application of Fluorescent Coatings
  ZHOU Shao-kui, GUO Hong-lei, GU Lin
  2021,50(11):30-48
  View Abstract(1538)  Download PDF(851)
Architecture and Microscoy Clarification of Multifunctional Non-noble Metal Electrocatalysts
  JING Hai-feng, YU Bo, ZHOU Xing-wei, LIU Shang, ZHANG Cai, LIU Hong-yan, SONG Ke-xin, ZOU Xu, ZHANG Wei
  2021,50(11):49-74
  View Abstract(1748)  Download PDF(961)

Laser Surface Modification Technology

Mechanism and Experimental Study of TC4 Spheroidization and Splash in Selective Laser Melting
  SHI Wen-tian, HAN Yu-fan, LIU Yu-de, JING Yan-long, Bing,Ren
  2021,50(11):75-82
  View Abstract(1366)  Download PDF(909)
Effect of Laser Melting Pretreatment on Process and Corrosion Resistance of Electrodeposited Copper on Titanium Alloy Surface
  LU Dan-hua, XU Ye-lei, WU Guo-long, WANG Ye, ZHANG Tian-liang, YAO Jian-hua
  2021,50(11):83-92, 110
  View Abstract(1200)  Download PDF(855)
Experimental Study of Ice Suppression Characteristics of TC4 Microstructure Surface Induced by Nanosecond Laser
  YANG Guang-feng, LIU Ling, XIA Hai-yang, CUI Jing
  2021,50(11):93-102
  View Abstract(1339)  Download PDF(861)
Research on Wear and Electrochemical Corrosion Properties of Laser Cladding Nickel Base Alloy
  HAN Chen-yang, SUN Yao-ning, XU Yi-fei, ZHANG Rui-hua, LU Chao, ZHAO Fang
  2021,50(11):103-110
  View Abstract(1401)  Download PDF(920)
Study on Dual-beam Laser Polishing of Surface of S136D Die Steel
  ZHOU Hao, ZHAO Zhen-yu, ZHOU Hou-ming, LI Kai, YIN Jie
  2021,50(11):111-120, 128
  View Abstract(1411)  Download PDF(843)

Surface Functionalization

Temperature Dependence of Dielectric Properties of Microarc Oxidation Coatings on Zr-0.39Sn-0.32Nb Alloy
  QU Yao, GUAN Hao-hao, WANG Xing-ping, XU Chi, JIN Xiao-yue, DU Jian-cheng, XUE Wen-bin
  2021,50(11):121-128
  View Abstract(1334)  Download PDF(773)
Rapid Preparation and Evaluation of 13X-SiC Adsorption Coating on Cordierite Surface by Microwave Method
  PAN Ya-ting, WEI Qiang, ZHANG Li-xian, YUAN Xiao-xue, QIAO Zhi, WEI Yue-fan
  2021,50(11):129-136
  View Abstract(1621)  Download PDF(751)
Study on Water Transport Behavior in Polyimide Packaging Coating and Its Deterioration Mechanism of Blocking Effect on Water
  ZHANG Yang, DU Shi-yao, MENG Mei-jiang, LI Ying
  2021,50(11):137-146
  View Abstract(1560)  Download PDF(847)
Preparation and Properties of Modified Silica Sol Styrene Acrylic Emulsion Composite Coating
  YU Mao-lin, SUN Hao, XIE Ya, DENG An-zhong, LI Sheng-bo, YANG Guang
  2021,50(11):147-154
  View Abstract(1264)  Download PDF(777)
Optimization Design of Carbonyl Iron Powder Composite Porous Absorbing Coating
  YANG Ping-an, HUANG Yu-xuan, LI Rui, SUN Yang, HUANG Xin, SHOU Meng-jie, YANG Jian-jian
  2021,50(11):155-164
  View Abstract(1525)  Download PDF(705)
Preparation and Properties of Superhydrophobic-Superoleophilic Sand for Oil-Water Separation
  YANG Fu-sheng, REN Yong-zhong, ZHANG Zhen-yu, HUO Can, MA Le
  2021,50(11):165-171
  View Abstract(1346)  Download PDF(857)
Preparation and Study of SiO2 Hydrophobic Coating Based on PS Template
  BAO Tian, WANG Dong, TANG Yong-kang, XU Jia-xin, WANG Jin-lei
  2021,50(11):172-178
  View Abstract(1221)  Download PDF(856)
Preparation of Cobalt-based Thermochromic Materials and Multi-color Thermochromic Coatings
  ZHOU Lei, HE De-liang, PAN Rong, ZHOU Zhou, WAN Tao
  2021,50(11):179-186
  View Abstract(1381)  Download PDF(903)
Preparation and Performance Optimization of Water-based Fluorescent Enhanced Composite Coatings
  ZHANG Yu, WU Jian-hua, ZHANG Xian-hui, WU Bo, YANG Yang
  2021,50(11):187-194
  View Abstract(1215)  Download PDF(765)
Properties and Stability in Space Environment of BN-1:An Ultra-high Absorption Conductive Matting Coating
  CHENG De, WANG Jing-run, QIN Ye-shen, ZHAO Lian-jing, GUO Zhong-zeng, WANG Xu-guang, BAI Jing-ying, LI Si-zhen
  2021,50(11):195-201
  View Abstract(1308)  Download PDF(753)
First-principles Calculations on the Performance of the Atom Layer Deposition Modified CrN Hard Coatings
  JIANG Zhao, GAO Heng-jiao, ZHOU Hui, XIAO Geng-jie, CHENG Gong, WANG Ke-liang
  2021,50(11):202-207
  View Abstract(1315)  Download PDF(743)

Friction, Wear and Lubrication

Study on Tribological Properties of Graphene/High-density Polyethylene under the Water-lubricated Conditions
  ZHANG Li-yuan, DONG Cong-lin, YUAN Cheng-qing, WU Yu-hang
  2021,50(11):208-217, 278
  View Abstract(1388)  Download PDF(779)
Research on Preparation of High-entropy Composite Coating Reinforced by Endogenous Alumina Particles and Its Anti-friction Performance
  TANG Qiu-yi, JI Xiu-lin, DUAN Jun, WANG Hui, ZHANG Ying-tao
  2021,50(11):218-225, 242
  View Abstract(1221)  Download PDF(782)
Fretting Wear Behavior of Aluminum Bronze Coating by HVOF
  SHI Zhou-kun, XU Li-ping, ZHANG Ji-fu, XIAO Gen-sheng, DENG Chun-ming, SONG Jin-bing, LIU Min, HU Yong-jun, WEN Kui
  2021,50(11):226-232, 278
  View Abstract(1179)  Download PDF(744)
Study on Tribological Properties of Water-lubricated Bearings with Compound Dimple
  HU Yu<, WANG You-qiang, LI Yun-kai, ZUO Ming-yu, FANG Yu-xin, MO Jun
  2021,50(11):233-242
  View Abstract(1160)  Download PDF(786)
Study on the Friction and Wear Performance of Hard Film and Self-lubricating Fabric Liner
  ZHAN Hua, ZHANG Yan, LI Zhen-dong, WANG Yi-qi, LI Bi-han, WANG Rui-jun
  2021,50(11):243-249
  View Abstract(1149)  Download PDF(735)
Effect of cBN Particle Size and Content on the Microstructure and High-temperature Wear Resistance of Ni-cBN Composite Coating
  LIU Jing, WANG Shuai-xing, WANG Wan-cheng, WANG Zhen-tao, YANG You-kai, DU Nan
  2021,50(11):250-259
  View Abstract(1139)  Download PDF(832)
Study on the Microstructure and Tribological Properties of Ag, Cu and Ag/Cu Doped MoCN Films
  FAN Jun, QIAN Jian-guo, PU Ji-bin
  2021,50(11):260-269, 286
  View Abstract(1132)  Download PDF(773)

Corrosion and Protection

Microstructure and High Temperature Oxidation Resistance of Directionally Solidified Fe-18wt.%Cr-3wt.%B-Si Alloy
  WANG Tian-yuan, MA Sheng-chao, CHENG Shuang, CHEN Han-tao, LYU Ping, WANG Jia-qi, XING Jian-dong, MA Sheng-qiang
  2021,50(11):270-278
  View Abstract(1138)  Download PDF(837)
Microstructure and Corrosion Resistance of Hot Dip Zn-Al-Mg Coating for Bridge Cable Wire
  HU Fan, XU Wei, WANG Lin-feng, LUO Guo-qiang, FANG Feng, JIANG Jian-qing
  2021,50(11):279-286
  View Abstract(1310)  Download PDF(642)
Preparation and Corrosion Resistance of Polyaniline/Modified Graphene Oxide Composite Coating
  LI Feng-ying, JU Peng-fei, CHEN Lei, JI Li, ZHOU Hui-di, CHEN Jian-min
  2021,50(11):287-296
  View Abstract(1245)  Download PDF(913)
Electrochemical Performance of Al-Zn-In-Si Sacrificial Anode in Simulated Seawater and Sea Mud Environment
  LONG Xiao-jun, FANG Xiang, MEI Ying-jie, FAN Zhi-hong, ZHANG Wei
  2021,50(11):297-305
  View Abstract(1199)  Download PDF(738)
Study on Erosion and Corrosion Behavior and Protection of Steel in Flowing Artificial Seawater
  XIA Jiang-min, LI Zhu-ying, WANG Xiao-qiang, CHEN Ye-xing, LIN Yu-feng
  2021,50(11):306-312
  View Abstract(1464)  Download PDF(768)
Electrochemical Behavior of Copper Electroplating Progress in ChCl-OxA Eutectic Solvent
  SUN Hai-jing, YANG Shuai, DING Ming-yu, SUN Jie
  2021,50(11):313-320
  View Abstract(1088)  Download PDF(853)

Precision and Ultra-precision Machining

Study on Surface Integrity of Tungsten Alloy Processed by Ultrasonic Elliptical Vibration Cutting
  KANG Ren-ke, SONG Xin, DONG Zhi-gang, PAN Yan-an, ZHANG Yuan, BAO Yan
  2021,50(11):321-328
  View Abstract(1804)  Download PDF(901)
Flow Field Characteristics Analysis of Media for Horizontal Vibratory Mass Finishing
  WU Yuan-chao, LI Xiu-hong, WANG Jia-ming, LI Wen-hui, YANG Sheng-qiang, SHI Shi-hao
  2021,50(11):329-338
  View Abstract(1144)  Download PDF(861)
Study on the Effect of Crystal Orientation on Polishing of Sapphire Wafer
  CAO Lin-lin, GUO Lu-guang, YUAN Ju-long, ZHANG Xiang, LYU Bing-hai, MA Yi, HANG Wei, ZHAO Ping
  2021,50(11):339-345, 353
  View Abstract(1106)  Download PDF(745)
Experimental Study on Erosion Processing of K9 Glass Using Ultrasonic-assisted Micro-abrasive Water Jet
  ZHANG Xu, QIN Shi-kang, QI Huan, Viboon,Tangwarodomnukun
  2021,50(11):346-353
  View Abstract(1200)  Download PDF(869)
Research on Quality Control of Rotary Ultrasonic Grinding of Zirconia Ceramic Hole
  LI Song-hua, MA Chao, SUN Jian
  2021,50(11):354-361, 371
  View Abstract(1101)  Download PDF(736)
Effect of Crystal Orientation on High Power Green Femtosecond Laser Processing of Single Crystal Silicon
  ZHANG Xin, HUANG Ting, XIAO Rong-shi
  2021,50(11):362-371
  View Abstract(1209)  Download PDF(846)
Experimental Research on Precision Grinding of Inner Surface of Elbow Based on Profile Recognition
  CHENG Miao, CHEN Song, XU Jin-wen, ZHANG Xiao-feng, CHEN Yan, HAN Bing
  2021,50(11):372-382
  View Abstract(1145)  Download PDF(795)
Preparation of New High-hardness Silica Sol and Its Application in Chemical Mechanical Polishing
  SUN Yun-qian, LI Wei-wei, ZHAO Zhi-lin, QIAN Jia
  2021,50(11):383-389
  View Abstract(1326)  Download PDF(916)