Volume 49,Issue 11,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Special Topic—Corrosion Inhibitor and Its Application Technology

Progress in Corrosion Inhibitor Evaluation and Corrosion Monitoring Technology in Oil Recovery Industries
  ZHANG De-ping, SUN Miao-miao, CAO Xiang-kang, DONG Ze-hua
  2020,49(11):1-12
  View Abstract(1720)  Download PDF(860)
Corrosion Inhibition Performance and Mechanism of Carbon Dots as Corrosion Inhibitors
  CEN Hong-yu, CHEN Zhen-yu, GUO Xing-peng
  2020,49(11):13-23
  View Abstract(1508)  Download PDF(956)
Effect of Molecular Sieve Loaded with Corrosion Inhibitor on Corrosion Resistance of Epoxy Coating
  ZHANG Zhan, ZHANG Bo-wei, YAO Qiong, LI Xin-rong, LU Shuai, XIAO Kui, MA Guo-jia, SUN Gang, JIN Lei, WU Jun-sheng
  2020,49(11):24-32
  View Abstract(1384)  Download PDF(907)
Corrosion Inhibitor for Zinc in Simulated Acidic Marine Atmosphere
  XU Ting, ZHANG Kuo, DU Min
  2020,49(11):33-40
  View Abstract(1530)  Download PDF(854)
Enhancing Mechanism of Electron-withdrawing Group for theCorrosion Inhibition of 5-Hydroxytryptamine Derivatives
  FAN Gui-feng, FAN Bao-min, LIU Hao, ZHAO Xiao-qi, LIU Zi-ning, HAO Hua, YANG Biao
  2020,49(11):41-49, 92
  View Abstract(1661)  Download PDF(843)
Preparation and Anti-corrosion Performance of Super-hydrophobic Film on the Surface of Bronze Covered with Patina
  WANG Min, CAI Lan-kun, TANG Yi-jing, CAI Jing-fang, ZHOU Hao, WU Lai-ming, YAN Ying
  2020,49(11):50-57, 123
  View Abstract(1467)  Download PDF(926)
Prediction on Synergistic Effect of Inhibitors in Different Systems by Fractional Free Volumes
  LU Yuan, ZHAO Jing-mao, LI Ming-jie, ZHANG Chen, Vahdat Zahedi Asl, Yahya Palizdar, FAN Bao-min
  2020,49(11):58-65
  View Abstract(1731)  Download PDF(862)
Bis-imidazoline Compound as a Corrosion Inhibitor in CO2/O2 Environment and Its Synergistic Effect with 2-mercaptoethanol
  ZHANG Chen-feng, HU Jun-ying, ZHONG Xian-kang, ZHENG Zi-qi, GENG Shuai
  2020,49(11):66-74
  View Abstract(1599)  Download PDF(881)

专题——热喷涂技术研究及应用(

Research Progress of Al-matrix Composite Coatings Prepared by Cold Spraying Technique
  FU Shu-ren, YANG Li-jing, LI Zheng-xian, WANG Shao-peng
  2020,49(11):75-84
  View Abstract(1560)  Download PDF(922)
Influence of In-situ Shot Peening on Microstructure and Properties of Cold-sprayed Ni-Al Energetic Structural Coating
  ZHANG Tao, NING Xian-jin, WANG Quan-sheng, YU Xiao-dong, TAN Cheng-wen, YANG Jin-zhi, WU Bo-han
  2020,49(11):85-92
  View Abstract(1397)  Download PDF(899)
Tribological Properties and Lubrication Mechanisms of Plasma Sprayed NiAl-MoO3/BaO Composite Coatings at High Temperature
  YAO Qian-qian, GOU Hai-long, JIA Jun-hong, CHEN Ti-jun, SHI Pei-ying, LU Cheng, YANG Jie
  2020,49(11):93-100
  View Abstract(1544)  Download PDF(887)
Analysis on Deposition Behaviour of WC-12Co Particles Sprayed by HVOF
  ZHA Bai-lin, JIA Xu-dong, WANG Jin-jin, SHI Yi-ang, SU Qing-dong, ZHANG Tian-hao
  2020,49(11):101-110
  View Abstract(1330)  Download PDF(842)

Research Review

Application Progress of Diamond Heat Dissipation Substrate in GaN-based Power Devices
  JIA Xin, WEI Jun-jun, HUANG Ya-bo, SHAO Si-wu, KONG Yue-chan, LIU Jin-long, CHEN Liang-xian, LI Cheng-ming, YE Hai-tao
  2020,49(11):111-123
  View Abstract(2619)  Download PDF(1073)
Research Progress on Characterization Methods of Thermal Barrier Coatings Prepared by Plasma Spraying-Physical Vapor Deposition
  LI Rong-jiu, DENG Chang-guang, HU Yong-jun, DENG Zi-qian, MAO Jie
  2020,49(11):124-140
  View Abstract(1621)  Download PDF(986)
Research Progress of Formation Mechanism and Influencing Factors of Sherardizing Coating on Steel
  ZHANG Xiao-hua, YU Si-rong, LIU Yan, FANG Ran-ran, GUO Li-juan
  2020,49(11):141-150
  View Abstract(1792)  Download PDF(878)

Surface Functionalization

Preparation and Properties of Biodegradable Coating on Magnesium Alloy
  HONG Liu, LIANG Xue, WEI Wei, LI Xiao-jie, LIU Xiao-ya
  2020,49(11):151-160
  View Abstract(1279)  Download PDF(834)
Preparation and Properties of High-entropy Alloy AlCrTaTiZrRu/(AlCrTaTiZrRu)N0.7 Diffusion Barrier Layers
  LI Rong-bin, CHEN Tong-tong, JIANG Chun-xia, ZHANG Ru-lin
  2020,49(11):161-167
  View Abstract(1445)  Download PDF(940)
Deeply Coarsening Surface Treatment of Electrolytic Copper Foil with Sodium Tungstate Composite Additive
  LIU Yao, LU Bing-hu, FAN Xiao-wei, LI Da-shuang, SHI Hui-juan, DU Peng-kang, ZHANG Yu-song, TAN Yu-hui, TANG Yun-zhi
  2020,49(11):168-176
  View Abstract(1627)  Download PDF(1002)
Loading Capacity of Superhydrophobic Mesh Materials on Different Liquid Medium
  XU Xiang-hui, AN Jun-chao, ZUO Han-song, JIN Wen-zhong, WANG Meng, YE Qian-qian
  2020,49(11):177-183
  View Abstract(1268)  Download PDF(859)
Preparation and Infrared Reflection Properties of Co2+ Doped ZnO Thin Films
  SHI Yong-liang, CHEN Cun-guang, GUO Zhi-meng
  2020,49(11):184-190
  View Abstract(1281)  Download PDF(814)

Surface Friction Wear and Lubrication

Tangential Fretting Wear Characteristics of 690 Alloy Tubes under Different Normal Force
  MI Xue, TANG Pan, SHEN Ping-chuan, ZHENG Bin, CHEN Guo, ZHU Min-hao
  2020,49(11):191-197
  View Abstract(1578)  Download PDF(873)
Effects of Lubricating Greases on Self-loosening Behaviour of Bolted Joints Subject to Dynamic Shear Load
  WU Xiang-yang, ZHANG Zhi-yi, TIAN Ren-yong, LI Ya-nan, ZHOU Jun-bo, LIU Jian-hua, ZHU Min-hao
  2020,49(11):198-203, 211
  View Abstract(1443)  Download PDF(848)
Influence of Oily Additives on Lubrication under Limited Lubricant Supply
  HAN Lu-juan, GUO Feng
  2020,49(11):204-211
  View Abstract(1496)  Download PDF(927)
Friction and Wear Properties of Cr-DLC, CrAlN and CrN Films on GNiCr40Al3Ti Alloy Surface in Deionized Water Environment
  ZHAN Hua, LI Zhen-dong, WANG Rui-jun
  2020,49(11):212-217, 244
  View Abstract(1311)  Download PDF(836)
Friction and Wear Properties of Auto Friction Plate Reinforced by Composite Lanthanum Oxide with Friction-increasing Fillers
  SHU Da, CHEN Xu, WANG Jian-bin, JIANG Ben-chi, SI Wu-dong, DAI Si-chao, CUI Xiang-xiang
  2020,49(11):218-225
  View Abstract(1412)  Download PDF(835)
Large Eddy Simulation Analysis of Turbulent Drag Reduction for Transverse Discontinuous Ribs
  WANG Wei-qiang, WANG Bo, CHEN Yi-ming, KANG Kai, WANG Jing, FAN Kai-feng
  2020,49(11):226-235
  View Abstract(1257)  Download PDF(939)
Effect of Induction Hardening on Microstructure and Oil Friction Properties of Alloy Cast Iron
  LIN Shao-yang, LIU Dong, CHENG Chao-zeng
  2020,49(11):236-244
  View Abstract(1366)  Download PDF(865)

Surface Failure and Protection

Synthesis of ZnTi-layered Double Hydroxide and Its Corrosion Inhibition Property and Antimicrobial Activities
  JU Xiao-dan, TIAN Hui-wen, LIU Ang, LI Wei-hua
  2020,49(11):245-251
  View Abstract(1308)  Download PDF(886)
Corrosion Inhibition Evaluation of Environmentally Friendly Capsaicin-containing Associations
  RAO Xing-xing, WANG Xuan, WANG Yan-jian, XIA Shu-wei, YU Liang-min
  2020,49(11):252-261
  View Abstract(1358)  Download PDF(825)
Effect of Glass Deposits on Thermal Shock Properties of La2Ce2O7/YSZ Coatings at High Temperature
  LIU Kun, HE Wen-bin, BAI Yu, MA Jun, DU Jin-guang, CAO Yang, MING Wu-yi
  2020,49(11):262-268, 287
  View Abstract(1475)  Download PDF(888)
Aluminide Coatings on Inner Wall of Boiler Tubes for Overheater/Reheater of Thermal Power Generating Unit (II):Steam Oxidation, Strength and Microstructure Evolution
  LU Jin-tao, DANG Ying-ying, HUANG Jin-yang, ZHOU Yong-li, YANG Zhen, YUAN Yong, GU Yue-feng
  2020,49(11):269-276
  View Abstract(1261)  Download PDF(901)
Smart Anti-corrosion Coating Based on the Hybrid Hydrogel of BTA@PHVA/PEI with pH-sensitivity
  WEN Jia-xin, LIU Yun-xia, ZHANG Xin, ZHOU Yong-fu, LIU Ke-jian
  2020,49(11):277-287
  View Abstract(1327)  Download PDF(910)
Verification of Atomic Oxygen Erosion Resistance of PEI Insulation Materials by SiO2 Coating
  WANG Zheng, ZHANG Yi, FAN Zhuang-zhuang, LI Jiang, ZOU Xiang, LI Cheng-bin, ZHANG Xiang
  2020,49(11):288-295
  View Abstract(1401)  Download PDF(902)
Development and Modification of High Performance Waterborne Polyurethane Coatings
  江小浦,胡书可
  2020,49(11):296-302
  View Abstract(1759)  Download PDF(929)

Coating Material and Technology

Effects of In-situ Tempering on the Laser-cladded Martensitic Stainless Steel Coating
  ZHU Hong-mei, HU Ji-peng, LI Bai-chun, JIN Bei-ping, QIU Chang-jun
  2020,49(11):303-308
  View Abstract(1188)  Download PDF(820)
Effect of Ultrasonic Assistance on Mechanical Properties of Laser Cladding Al2O3-ZrO2 Ceramic Coating
  LI Cheng, WANG Yu-ling, JIANG Fu-lin, AN Xiang-long, ZHANG Jie
  2020,49(11):309-319
  View Abstract(1512)  Download PDF(935)

表面质量控制及检测

Removal Rate Model of Deterministic Shear Thickening Polishing Material Based on BP Neural Network
  SONG Zhi-long, LYU Bing-hai, KE Ming-feng, YANG Yi-bin, SHAO Qi, YUAN Ju-long, Duc-nam Nguyen
  2020,49(11):320-325, 357
  View Abstract(1387)  Download PDF(894)
Detection of Subsurface Damage Depth of Optical Glass via Chemical Etching Technology
  WANG Hua-dong, JIANG Wei-feng, PENG Guang-jian, ZHANG Tai-hua
  2020,49(11):326-333
  View Abstract(1468)  Download PDF(866)
Residual Stress Characteristics and Parameters Optimization of Ultrasonic Rolling 12Cr2Ni4A Gear Steel
  JIAO Feng, LAN Shuai-ling, WANG Yi, ZHAO Bo
  2020,49(11):334-341
  View Abstract(1408)  Download PDF(830)
Optimal Design and Experimental Study of Magnetic Pole Plate for Deburring Spool Parts
  ZHANG Lu-yun, DING Yu-ting, LI Wen-hui, DING Zhong-jun, LI Xiu-hong, LI Wei-dong, LI Bo
  2020,49(11):342-350, 357
  View Abstract(1552)  Download PDF(784)
In-situ Three-point Bending Test Method with Real-time Observation Based on FIB-SEM System
  LIU Xing-guang, ZHANG Kai-feng, ZHOU Hui
  2020,49(11):351-357
  View Abstract(1337)  Download PDF(794)