Volume 48,Issue 12,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

版权页

版权页
  2019,48(12)
  View Abstract(1110)  Download PDF(890)

CONTENTS

目次
  2019,48(12)
  View Abstract(940)  Download PDF(871)

专题主编简介

“金属表面镀层处理技术” 专题主编 胡文彬
  2019,48(12)
  View Abstract(1322)  Download PDF(948)

专题序言

“金属表面镀层处理技术” 专题序言
  2019,48(12)
  View Abstract(1308)  Download PDF(950)

Special Topic: Surface Treatment Technology for Service Safety of Aerospace Components

Influence Parameters and Development Application of Laser Shock Processing
  QIAO Hong-chao, HU Xian-liang, ZHAO Ji-bin, WU Jia-jun, SUN Bo-yu, LU Ying and GUO Yue-bin
  2019,48(12):1-9
  View Abstract(2081)  Download PDF(1345)
Research Progress of Micro-arc Oxidation on Aluminum Alloys
  LEI Xin, LIN Nai-ming, ZOU Jiao-juan, LIN Xiu-zhou, LIU Xiao-ping and WANG Zhi-hua
  2019,48(12):10-22
  View Abstract(2277)  Download PDF(1054)
Research and Development Trend of Plasma Cladding Technology
  SHI Yun, DU Xiao-dong, ZHUANG Peng-cheng, WANG Chang-jian and GAO Wan-dong
  2019,48(12):23-33
  View Abstract(2207)  Download PDF(1314)

曾荣昌教授特邀—“生物医用材料”专题

Phosphate Inorganic Coating and Its Research Progress
  QIN Zhen-bo, XIA Da-hai, WU Zhong and HU Wen-bin
  2019,48(12):34-42
  View Abstract(2508)  Download PDF(1174)
Preparation and Corrosion Resistance of Covalent Self-assembled Monolayers on Passive Metal Surface
  PAN Cheng-cheng, SONG Shi-zhe, HU Wen-bin and XIA Da-hai
  2019,48(12):43-53
  View Abstract(1810)  Download PDF(917)
Effects of Metal Content on the Microstructure and Properties of Co-TiO2 Nanoparticles Composite Films
  CHEN Hao-yu, ZHANG Yi-wen, WU Zhong, QIN Zhen-bo, WU Shan-shan and HU Wen-bin
  2019,48(12):54-58
  View Abstract(1766)  Download PDF(1034)
Effect of Heat Treatment on Microstructure and Corrosion Resistance of Electrodeposited Nanocrystalline Chromium Coating
  WANG Xin-yue, WANG Ji-hui, GAO Zhi-ming, XIA Da-hai and HU Wen-bin
  2019,48(12):59-67
  View Abstract(1610)  Download PDF(975)
Research Progress of the Preparation and Mechanical Durability of Superhydrophobic Surfaces on Metal Substrates
  DING Yuan-di, ZHOU Tong, WANG Ruo-yun, LIU Lei and HU Wen-bin
  2019,48(12):68-86
  View Abstract(1849)  Download PDF(1164)
Preparation and Properties of Ni-P-Ti3C2Tx Electrodeposited Plating
  DU Ying-chao, ZHANG Xiao-meng, WEI Lian-qi, WANG Yong-liang, YU Bo and YE Shu-feng
  2019,48(12):87-93
  View Abstract(2063)  Download PDF(928)
Influence of Hydrothermal Solution pH Value on Properties of Pearl Coating on AZ91D Mg Alloy
  YU Dan, HE Mei-feng, WANG Hao, WANG Shuai, FAN Bao-zhong and YUAN Cheng-gong
  2019,48(12):94-101
  View Abstract(1487)  Download PDF(950)
Effect of Friction Stir Processing (FSP) Tool on Microstructures and Mechanical Properties of NiAl Bronze Alloy
  LYU Yu-ting, NIE Bin, LIU Guo-hao, WANG Bing-hao, CAO Lian-min, QIN Zhen-bo and WU Zhong
  2019,48(12):102-107
  View Abstract(1481)  Download PDF(940)
Preparation and Electromagnetic Shielding Performance of CNTs/Cu Composite Foams
  WANG Cong-zhen, XIE Ming, YI Jian-hong and LIU Yi-chun
  2019,48(12):108-113
  View Abstract(1922)  Download PDF(1046)
Fabrication and Properties of Cu-Ni Composite Coating Reinforced by Carbon Nanotube
  FAN Yan-e, YANG Lyu, ZHANG Jin, WU Huai-chao and WANG Yue
  2019,48(12):114-124
  View Abstract(1763)  Download PDF(914)

Surface Functionalization

Preparation and Properties of Cr/Ni/Ag Composite Films on Ferrite
  LI Hong, CUI Jun, LIN Song-sheng, SHI Qian, CAI Chang, WEI Chun-bei and HUANG Yu-kun
  2019,48(12):125-130
  View Abstract(1953)  Download PDF(1017)
Effect of Nitrogen Flow Rate on Microstructure and Electrical Properties of C and N Co-doped NiCr Alloy Thin Film
  LAI Li-fei, WANG Jin-xia and BAO Ming-dong
  2019,48(12):131-139
  View Abstract(1821)  Download PDF(942)
Fabrication of Low Adhesion Superhydrophobic Surface on Aluminum by TSA Cooperates with HCl Chemical Etching Method and Its Stability
  LIU Ge-hui, XING Min, YU Ting and LEI Xi-ping
  2019,48(12):140-149
  View Abstract(2206)  Download PDF(965)

Friction, Wear and Lubrication

Progress on High-temperature Tribology of Diamond-like Carbon Films
  CUI Long-chen and YU Wei-jie
  2019,48(12):150-159
  View Abstract(1889)  Download PDF(1017)
Numerical Heat Transfer Analysis for Reciprocating Sliding with Thermal Contact Conductance
  LIU Yu-wei, YE Fu-hao, LI He-yan, WU Jian-peng and PAN Ying-zhuo
  2019,48(12):160-164
  View Abstract(1675)  Download PDF(1012)
Effect of Groove-like Surface Texture on Friction Performance of Plunger Seal Pair
  WANG Guo-rong, LIAO Dai-sheng, ZHONG Lin, LIAO Wen-ling, LI Meng-yuan and WEI Gang
  2019,48(12):165-173
  View Abstract(1756)  Download PDF(937)
Effect of Contact Surface Properties on Mixed Lubrication in Cylindrical Roller Bearings
  ZHOU Jiang-min, LIU Xiao-ling, LI Dong and LIU Feng-qi
  2019,48(12):174-181
  View Abstract(1736)  Download PDF(904)
Microstructure and Friction Wear Properties of Ni-based Laser Cladding on Ti811 Surface
  ZHANG Tian-gang, XIAO Hai-qiang, SUN Rong-lu, YAO Bo and ZHANG Qian
  2019,48(12):182-188
  View Abstract(1806)  Download PDF(922)
Preparation and Property Research of Graphene/Al2O3+13%TiO2 Self-lubricating Coatings Fabricated by Plasma Spray
  FENG Yan-han, FANG Jian-hua, WU Jiang, OU Zhong-wen, LIU Ping and SUN Zheng
  2019,48(12):189-195
  View Abstract(1926)  Download PDF(899)
Effect of Fixed Abrasive Ball on Friction and Wear Properties of CaF2 Crystal
  LI Jun, ZHANG Yu-chi, MING Shun, WANG Huan-tao, ZHU Yong-wei and ZUO Dun-wen
  2019,48(12):196-203
  View Abstract(1993)  Download PDF(856)
Comparative Study on Friction and Wear Properties of Ni50Ti30Zr20 and Ni50Ti50 Alloys
  XUE Xian-da, MA Yue-hui and LI Yan
  2019,48(12):204-210
  View Abstract(1549)  Download PDF(927)
Effects of Deposition Temperature on Structural and Properties of NiCrAlY/Ag Composite Films
  WU Yi-qian, WEI Chun-bei, DAI Ming-jiang, KUANG Tong-chun, LIU Min, LIN Song-sheng and SHI Qian
  2019,48(12):211-217
  View Abstract(1656)  Download PDF(953)
Anti-friction and Anti-wear Performance of Modified Nano-palygorskite in Oil
  WANG Chen-xiang, YAN Jia-xin, FAN Li-feng and LI Shuai-qiang
  2019,48(12):218-225
  View Abstract(1721)  Download PDF(896)
Effect of Ultrasound Vibration on Microstructure and Properties of Laser Cladding Coatings
  SHEN Jing-yi, LIN Chen, YAO Yong-qiang, XU Huan-huan and LIU Jia
  2019,48(12):226-232
  View Abstract(1933)  Download PDF(947)
Role of Tribo-layers and Tribo-oxides in Dry Sliding Wear Process of Ti6Al4V Alloy
  LI Xin-xing, SHI Jian-feng, WANG Hong-xia, HAN Bo-qun, FENG Jing and ZHANG Bing
  2019,48(12):233-239
  View Abstract(2012)  Download PDF(963)

Corrosion and Protection

New Method to Modify the Residual Stress in Variable Polarity TIG Welded 2219 Aluminum Alloy Joints by Cold Spraying
  ZOU Yang-fan, WANG Fei-fan, YAN Dong-yang, LI Wen-ya, YANG Xia-wei and HU Kai-wei
  2019,48(12):240-246
  View Abstract(1797)  Download PDF(812)
Failure Analysis of Pipeline in Coal Gasification Black Water Treatment System Based on Experiment and CFD Simulation
  SHAN Bin, CHEN Ping, QIAO Xiao-xi and ZHAO Yuan-qi
  2019,48(12):247-256
  View Abstract(1750)  Download PDF(837)
Effects of Surface Treatment on Bonding Properties and Corrosion Resistance of Al-Li Alloy
  TU Chui-qian, LI Yi-bo, HUANG Ming-hui, LI Jian, LIU Zhao-wen and PEI Shi-kai
  2019,48(12):257-263
  View Abstract(1915)  Download PDF(1102)
Effect of S2- Concentration on Corrosion Behavior of 20Cr Steel in Sodium Aluminate Solution
  ZHOU Xin-qiang, CHEN Chao-yi, FU Hui, CHEN Lyu, YANG Bin and LONG Yu-bin
  2019,48(12):264-270
  View Abstract(1501)  Download PDF(872)
Alloying and Property of Cu on TC4 Induced by High Current Pulsed Electron Beam
  SUN Yong-xing, LI Shao-wei, ZHANG Ling-yan, PENG Jing-dun, LYU Peng and GUAN Qing-feng
  2019,48(12):271-280
  View Abstract(1847)  Download PDF(1098)
Synergistic Inhibition Effect of Walnut Green Husk Extract and Sodium Dodecyl Sulfate on Cold Rolled Steel in H3PO4 Solution
  XU Xin, LI Xiang-hong and DENG Shu-duan
  2019,48(12):281-288
  View Abstract(1415)  Download PDF(978)
Causes of Fractures of Stainless Steel Pump Shaft Used in Uranium Mine
  LIU Li-wei, YAO Yi-xuan, YANG Jian-wei, CAO Jian-ping, WEN Zhen-qian and ZHANG Chong
  2019,48(12):289-295
  View Abstract(1921)  Download PDF(992)
Effects of Chloride Ions on Static and Stress Corrosion Behaviors of 9Cr Martensitic Steel
  ZHANG Zhen, HU Zheng-fei and Preet M. Singh
  2019,48(12):296-303
  View Abstract(1611)  Download PDF(912)
Corrosion Behavior of TA2 Titanium Alloy Vacuum Induction Carburizing Layer in Fluorine-containing Mixed Acid
  WU Xuan, GUAN Jing, LIU Jing, LI Kun-mao, YANG Feng and DAI Yan
  2019,48(12):304-311
  View Abstract(1666)  Download PDF(940)
Field Application of Epoxy Nano Powder Coating and Corrosion Inhibitor Technology
  LI Jin-ling, CAI Rui, FU An-qing, YIN Cheng-xian, ZHU Shi-dong and SONG Shao-hua
  2019,48(12):312-319
  View Abstract(1739)  Download PDF(970)
Corrosion Resistance and Electrical Conductivity of Polyaniline Film/Stainless Steel Composite Bipolar Plate
  ZHOU Wan-qiu, YANG Jia-yu, LIU Xiao-an, JIANG Wen-yin, XIN Shi-gang and KANG Yan-hong
  2019,48(12):320-327
  View Abstract(2007)  Download PDF(946)
Effect of Heat Treatment on Microstructure and Corrosion Properties of SLM 18Ni300 Maraging Steel
  LAI Li, XU Zhen-lin and HE Yi-zhu
  2019,48(12):328-335
  View Abstract(1960)  Download PDF(949)

Coating Material and Technology

Research Progress on Liquid Phase Plasma Spraying
  WANG Zhe, DU Ling-zhong, LAN Hao, HUANG Chuan-bing, ZHANG Wei-gang, WANG Bin-li and ZHANG Hui-ying
  2019,48(12):336-346
  View Abstract(2527)  Download PDF(1027)
Microstructure and Stability of IrO2-SnO2 Coatings Prepared by Complex
  JIANG Yu-si and XIAO Fang-ming
  2019,48(12):347-352
  View Abstract(2090)  Download PDF(997)
Prediction on Geometrical Characteristics of Cermet Laser Cladding Based on Linear Regression and Neural Network
  FAN Peng-fei and ZHANG Guan
  2019,48(12):353-359
  View Abstract(1779)  Download PDF(936)

Precision and Ultra-precision Machining

Grinding Thermal Characteristics and Surface Forming Mechanism of Silicon Nitride Ceramics
  WU Yu-hou, WANG Hao, LI Song-hua, SUN Jian and WANG He
  2019,48(12):360-368
  View Abstract(1336)  Download PDF(806)
Inspection of Substrate Crack under Spray Coating by Ultrasonic Thermography
  GUO Wei, DONG Li-hong, WANG Hai-dou, XING Zhi-guo, FEGN Fu-zhou, GAO Zhi-feng and WANG Bo-zheng
  2019,48(12):369-375
  View Abstract(1617)  Download PDF(798)